NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Immigratie hoeft geen ramp te zijn

  • 7/23/2018

  Boven.png

  22-07-2018, Jaargang 5, Editie 28

  Beste lezer,

  Er gaat bijna geen week meer voorbij of we lezen en horen over nijpende personeelstekorten in die of die sector. Hebt u ook dat (tijelijke) probleem, dan moeten we misschien eens praten. Bij Wijtvliet Research zijn we niet voor een gat gevangen.

   Bel 06-11918878 of mail naar wijtvlietresearch@hotmail.com.

   

  Cor Wijtvliet

   

  Immigratie hoeft geen ramp te zijn

  Immigratie 1.1.jpg

  Er zijn weinig onderwerpen die tot zulke verhitte debatten in de Westerse wereld leiden als immigratie. In Nederland woedt dit debat al zeker 30 jaar zij het dat de toonhoogte soms wat afzwakt en soms weer aanscherpt. De gedachte dat president Trump een muur wil bouwen om Mexicanen en andere Latijns-Amerikanen buiten de deur te houden, brengt veel Amerikanen en Europeanen tot razernij.

  Het is onder de huidige omstandigheden moeilijk het hoofd koel te houden. Het kan daarom geen kwaad om eens naar de geschiedenis te kijken. Immigratie is immers van alle tijden en dus kunnen er misschien enige lessen geleerd worden.

  In een recent artikel op Bloomberg vroeg de auteur zich af of er een direct of indirect verband aan te tonen is tussen het uitbreken van de grote Depressie en een sterk teruglopende immigratie in die jaren. Traditioneel wordt de Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw gekoppeld aan de Beurskrach van 1929. Het waren de jaren dat de Dow Jones Industrial Average 88% van zijn waarde verloor. Pas in de jaren vijftig bereikte de Dow weer zijn oude niveau. Niet alleen de beursgekte van die dagen wordt als oorzaak aan gewezen, maar ook de boom en bust op de huizenmarkt van de jaren ’20. 

  Wat zat er mogelijke achter de crash op de beurs en de huizenmarkt. Zijn er nog andere, dieperliggende oorzaken aan te wijzen dan de gevreesde irrational exuberance. Kan ook overheidsbeleid een steentje bij hebben gedragen?  Dat beleid kan geresulteerd hebben in een lagere economische groei dan waar beleggers op hoopten en rekenden. Kan bijvoorbeeld de Smoot-Hawley wet van mei 1929 een rol hebben gespeeld. Met die wet in de hand kon de VS hoge tariefmuren opwerpen tegen buitenlandse producten. Dat

   

  Figuur 1 25 jaar om te herstellen

  Immigratie 0.1.png

  buitenland liet zich niet onbetuigd en legde Amerikaanse producten hogere tarieven op. De Smoot-Hawley wet is welbeschouwd het beging van het protectionisme en de handelsoorlogen van de jaren dertig. De wet deed echter veel beleggers beseffen dat een mogelijke handelsoorlog funest zou zijn voor de winstontwikkeling van Amerikaanse bedrijven. Ze stemden vervolgens met hun voeten. Ook wordt er vaak gewezen naar het nieuwe monetair beleid aan het einde van de jaren ’20. Dat beleid zette in op verkrapping.

  Dit zijn allemaal gangbare verklaringen en factoren. Misschien blijft een factor onvermeld of tenminste onderbelicht. Die factor is immigratie. Vanaf het einde van de 19de eeuw stroomden de immigranten in grote getalen toe. In de loop van de jaren veranderde de samenstelling van de immigranten. Er kwamen steeds meer Zuid- en Oost-Europeanen de VS binnen. De grote aantallen en het tempo van instroom begon echter bij de lokale bevolking op steeds grotere weerstanden te stuiten. Al in 1924 werd een wet aangenomen, die immigratie uit Japan en Zuid- en Oost-Europa moest inperken. Deze Johnson-Reed Wet had het beoogde succes en al snel begonnen de immigratiestromen uit genoemde regio’s en landen op te drogen.

  Volgens de auteur moet de scherpe terugval in aantallen mensen gevolgen hebben gehad voor de lange termijngroei van de VS. Immers minder handjes betekent dat er minder goederen en diensten geproduceerd kunnen worden. Minder mondjes betekent ook minder consumptie. Deze benadering is iets te kort door de bocht. Toch is het niet onwaar. Daar waar grote groepen mensen samenklonteren, ontstaan zogeheten agglomeration effects. Wanneer bedrijven, toeleveranciers en klanten dicht opeen gepakt zitten, dan profiteren ze van elkaars nabijheid. Dat is ook een belangrijke reden dat de productiviteit en lonen in grote steden gemiddeld hoger liggen dan in kleinere steden of dorpen. Als groeiende steden onvoldoende nieuwkomers kunnen aantrekken, dan verflauwt het genoemde effect.

   immigratie 0.0.png

  Recent onderzoek uit 2016, National Immigration Quotas and Local Economic Growth, laat zien dat de immigratiewet van 1924 precies deze gevolgen had. Juist de regio’s, waar immigratie het meest beperkt werd, kenden op de langere termijn negatieve economische effecten. De negatieve effecten werden het eerst duidelijk in de bouw. Er hoefden simpelweg minder woningen gebouwd te worden. In die zin droeg de beperking van de immigratie bij aan de Grote Depressie. Een dalende vraag naar huizen kan bijgedragen hebben aan de boom en bust op de huizenmarkt. Maar ook het wegebben van de genoemde agglomeratie effecten kan een rol gespeeld hebben. Het wegebben verminderde de economische vitaliteit van de steden en verlaagde winsten van bedrijven!

  Het gaat veel te ver om de wet van 1924 tot hoofdschuldige van de Grote Depressie te benoemen. Het onderzoek uit 2016 laat wel zien, dat er aan immigratie niet louter negatieve effecten gekoppeld zijn. Het kan ook iets opleveren. Dat is in de huidige discussie al een mooie constatering.

   

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag wekelijks op een extra nieuwsbrief met vijf beleggingstips rekenen.

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onderkant.png


   

  TWEETS